Januar Februar Mars April

  sam29.01.09

29.01.09

22.01.09

08.01.09

26.02.09

26.02.09B

19.02.09

19.02.09B

sam12.02.09

12.02.09

12.02.09B

sam05.02.09

05.02.09B

05.02.09

    sam26.03.09

     26.03.09

    26.03.09B

   sam19.03.09

   Klubbm 12.03.09 

     sam12.03.09

     05.03.09

     05.03.09B

     Lagostfold09      

      

 

sam30.04.09

30.04.09

30.04.09B

sam23.04.09

23.04.09

23.04.09B

16.04.09

16.04.09B

sam16.04.09

sam02.04.09 

02.04.09

02.04.09B

Mai

Juni July       August  
        28.05.09

          28.05.09B

        21.05.09

        21.05.09B

        14.05.09

        14.05.09B

           07.05.09

         07.05.09B

      25.06.09

      25.06.09B

      18.06.09

      18.06.09B

      11.06.09

      11.06.09B

      04.06.09

     
04.06.09B     

       23.07.09

       23.07.09B

       16.07.09

       16.07.09B

        09.07.09

        09.07.09B

        02.07.09

        02.07.09B   

   
   27.08.09

   27.08.09B

    20.08.09

     13.08.09

    13.08.09B

     06.08.09

    06.08.09B

  Foss-turnering    

  FOSS-sammen

September Oktober November Desember

    sam17.09.09

      17.09.09

     10.09.09

      03.09.09

      03.09.09B    

              
       

 

 

      

    sam29.10.09

     29.10.09

   sam22.10.09

      22.10.09

      15.10.09B

       15.10.09

      15.10.09B

      08.10.09

      08.10.09B

      01.10.09

      01.10.09B

     kurs2009     

   

    sam26.11.09

      26.11.09B

       26.11.09

       19.11.09B

       19.11.09

       tlf2009

       12.11.09

      12.11.09B

      05.11.09

      sam05.11.09

      17.12.09

      10.12.09

    sam10.12.09

    sam03.12.09

       03.12.09